Spłata kredytu gotówkowego przed terminem

Zaciągając kredyt w banku stawiamy sobie pytanie, czy możemy go spłacić wcześniej. Ustawa o kredycie konsumenckim, która aktualnie obowiązuje bardzo wyraźnie mówi, że kredytobiorca ma prawo do wcześniejszego spłacenia swojego zobowiązania w każdym momencie obowiązywania zawartej z bankiem umowy. W tym momencie wypada jednak zapytać, jak to wygląda od strony praktycznej? Czy spłacając wcześniej kredyt poniesiemy jakieś dodatkowe koszty? Czy wcześniejsza spłata kredytu będzie się nam opłacać?

Jeżeli spłacimy kredyt gotówkowy – w części lub w całości – wcześniej, to uzyskamy prawo do obniżenia kosztów dodatkowych. Mamy tutaj na myśli ten okres, o który po wcześniejszej spłacie kredytu zostanie skrócony okres kredytowania. Dzięki temu obniżeniu ulega koszt kredytu. Sytuacja ta nie jest z korzyścią dla banku; jego zarobek ulega obniżeniu.

Żaden bank nie chce zarabiać mniej na udzielanych kredytach. Wszystkie więc starają się zabezpieczyć przed zmniejszeniem swojego zysku. Dlatego większość z nich zamieszcza w umowach zapisy o prowizji, która jest pobierana od klientów, którzy wcześniej spłacą kredyt. Ale zasady pobierania prowizji są bardzo ściśle określone. Jeśli chcemy wcześniej spłacić kredyt pamiętajmy o tym, że:

  1. Bank nie może żądać prowizji wyższej niż 1%. Oblicza się go od części kredytu, który będzie spłacony. Zasada ta ma zastosowanie tylko w przypadku, kiedy od spłacenia kredytu do terminu spłaty wyznaczonego w umowie przekroczonych zostało dwanaście miesięcy;
  2. Bank nie może pobrać prowizji wyższej niż 0,50%. Oblicza się ją podobnie jak w punkcie wyżej. Zasadę tę stosuje się w przypadku, kiedy pomiędzy terminem spłaty wyznaczonym w umowie, a spłatą nie minęło dwanaście miesięcy
  3. Wysokość prowizji nie może być wyższa od wysokości odsetek, które kredytobiorca zapłaciłby w czasie pomiędzy wyznaczonym w umowie terminem spłaty a przedterminowym spłaceniem kredytu.

Zapisy te zostały stworzone po to, aby chronić interesy kredytobiorców. Dzięki nim nie tracą klienci, którzy wcześniej regulują swoje zobowiązania wobec banku, ale nie traci także i bank.

Dodaj komentarz